REKLAMACE

   

  Kupující je povinen dodané zboží bez zbytečného odkladu prohlédnout při převzetí zásilky a o případných zjištěných vadách do 3 dnů emailem informovat prodávajícího. Je li zboží jakýmkoliv způsobem poškozeno již při přebírce je nutno sepsat ze zaměstnancem  pošty nebo přepravní společnosti protokol o vadě . Za poškozené zboží přepravou nese odpovědnost pošta nebo přepravní společnost. 

  Převzetím zboží od přepravní služby přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci. Kupující je povinen při převzetí zboží od přepravní služby si pečlivě zkontrolovat neporušenost přepravního obalu. V případě, že obal je, byť i jen minimálně, poškozen, je kupující povinen tuto informaci uvést do předávacího protokolu přepravní služby. Pokud takto neučiní, kupující bere na vědomí, že na pozdější reklamace tohoto typu nebude moci být brán zřetel.
  Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemně (e-mailem) do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, číslo objednávky a číslo faktury. Popsat, o jaké vady se jedná a jak se projevují.

  Písemné oznámení kupující odešle na adresu:  varekam@potravinyvareka.cz

  Kupující vadné zboží na reklamaci zašle přepravní službou na adresu sídla prodávájicího  ( VAŘEKA s.r.o. Hradská 720  78903 Loštice). Balík musí být označen viditelně nápisem "REKLAMACE" a obsahovat: Reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu, dodacího dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo, e-mail). Zboží zaslané na náklady provozovatele nebude přijato.


  Kupující má právo na úhradu nutných nákladů spojených s doručením zboží k prodejci  v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady.

  V případě neoprávněné reklamace bude kupujícímu účtován manipulační poplatek dle aktuálního ceníku a zboží bude na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu.
  Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

  Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží včetně expedičních a dopravních nákladů uvedenou v ceníku na internetové stránce. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.  Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

  Žádáme kupující, aby si zboží při osobním odběru na prodejně pečlivě zkontrolovali. Pokud je shledána závada (obsah dodávky není kompletní, zboží mechanicky poškozeno), má právo kupující zboží nepřevzít. Pozdější reklamace neúplností zboží nebo jeho mechanického poškození nebude uznána. V případě zásilkového prodeje žádáme kupujícího o kontrolu zásilky za přítomnosti dopravce a v případě zjištění poškození zásilky o reklamaci přímo u dopravce. Dopravce následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli.

  PŘI REKLAMACI UVÁDĚJTE I ČÍSLO ÚČTU KAM V PŘÍPADĚ VRÁCENÍ ČÁSTKY BUDEME ZASÍLAT PENÍZE

  REKLAMAČNÍ LIST KE STAŽENÍ

  V souladu s ustanovením § 19 zákona 634/1922 Sb., o ochraně spotřebitele,v pozdějším znění, s výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoliv provozovně, v níž je přijetí možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případě i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů.Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem  nedohodne na delší lhůtě.Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet od okamžiku, kdy spotřebitel právo z vady uplatnil .  

  na základě novely zákona o ochraně spotřebitele platné od 1. 2. 2016 Vás informujeme o zákonné možnosti využití mimosoudního řešení případného spotřebitelského sporu vzniklého mezi spotřebitelem a obchodníkem v souvislosti s prodejem zboží nebo poskytováním služeb, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu může navrhnout i ukončit spotřebitel u České obchodní inspekce, která řeší vyrovnání sporu. 
  Kontakt: www.coi.cz, zde naleznete bližší informace.